Černošice – nedejme se!
vymente politiky

Odpovědi lídrů kandidátek


Jan Knetl – Černošická výzva

1. Jaký je váš postoj ke spolupráci s místní ODS?

c) Nebráním se jednat o koalici s nikým, záleží na programech.


2. Jaké jsou podle vás největší problémy současných Černošic?


zatím bez odpovědi


3. Jak si představujete nápravu a co pro ni uděláte?


zatím bez odpovědi
Filip Kořínek - Věci černošické

1. Jaký je váš postoj ke spolupráci s místní ODS?

a) V žádném případě bych nešel do koalice s ODS fakticky ovládanou pány Jiroutem, Přibíkem a Rádlem.


2. Jaké jsou podle vás největší problémy současných Černošic?

Za největší problém města považuji jeho současné vedení, resp. dopady jeho působení. Výsledkem je zásadní nedůvěra občanů skoro ke všemu. Místo kvalitních dotažených projektů máme v mnoha případech nekvalitně provedené práce, netransparentně vydané miliónové částky, nevyřešené závazky města. Byli jsme svědky zneužívání územního plánu a veřejných zakázek, lživých urážek a narcistické sebepropagace. Výsledkem je atmosféra boje mezi občany a úřadem, místo aby úřad fungoval jako služba veřejnosti. Samozřejmě, že něco se jim povedlo - jenže to by se v dobách bezprecedentního ekonomického růstu a s přiděleným městským rozpočtem a dotacemi povedlo skoro každému; otázka stojí, zda to šlo udělat lépe nebo více. Nejde ale jen o materiální záležitosti - pro spokojenost občanů je zcela zásadní i pocit, že se o záležitosti města stará někdo čestný a slušný.

Z praktických věcí za největší problémy města považuji rostoucí (nejen tranzitní) automobilovou dopravu; vysokou zastavěnost v kombinaci s nedostatkem veřejně přístupných prostor uvnitř města; chybějící sportovní halu či aspoň větší tělocvičnu u školy, nedostatek míst ve školkách; vysokou zadluženost města; nedostatek kvalitních a nápaditých projektů z veřejných peněz, na které bychom mohli být pyšní; nedostatečnou úroveň informovanosti občanů a jejich zapojení do klíčových rozhodnutí.


3. Jak si představujete nápravu a co pro ni uděláte?

Zde již budu stručnější. Náš volební program, který řeší konkrétní kroky, je k dispozici na našem webu a byl distribuován do všech černošických schránek. Zaměříme se zejména na problémy zmíněné výše, ale i řadu menších, které jsou jako součást celku také důležité. Zásadním prvkem nápravy bude skutečnost, že v případě našeho volebního úspěchu město povedou lidé, pro které je práce ve vedení města nezištným osobním nasazením ve prospěch jeho obyvatel.
Petr Lágner – Hasiči

1. Jaký je váš postoj ke spolupráci s místní ODS?

V našich očích není zastupitelstvo tvořeno stranami, ale jednotlivými osobnostmi. Pro komunální politiku považujeme konkrétní jména za důležitější než strany a hnutí, za něž kandidují. ODS nejsou pouze pánové Jirout, Rádl a Přibík, ale dalších 18 osobností, z nichž přinejmenším některé nemáme důvod považovat za neslušné a nekompetentní. Proto naše ochota spolupracovat po volbách s ODS bude dána výsledky voleb a osobnostmi, které budou v novém zastupitelstvu ODS reprezentovat. Na druhou stranu je třeba říci, že kolem pánů Jirouta, Rádla a Přibíka je tolik pochybností, že i přesto, že respektujeme v jednotlivých kauzách presumpci neviny, nemají naši důvěru. Bude-li ODS po volbách reprezentovat někdo z nich, je jejich koaliční potenciál z pohledu Hnutí pro podporu dobrovolných hasičů a jiných dobrovolníků nulový a koalici s nimi vylučujeme.


2. Jaké jsou podle vás největší problémy současných Černošic?

Věřím, že základní problém nedůvěry občanů v „čistotu úmyslů“ radních či zastupitelů vyřeší nové složení radnice. Přesto zbude velké množství problémů k řešení a stanovit jejich priority bude jedním z prvních úkolů nového zastupitelstva. Oblasti, které my považujeme za důležité a budeme se jim věnovat, jsou zejména:

 • infrastruktura (vodovod, kanalizace, ČOV…) a její kapacitní (ne)dostatečnost
 • investice (silnice, chodníky, školky, cyklostezky…), jejich efektivita, priority
 • bezpečnost v obci
 • územní plánovaní a související pravidla3. Jak si představujete nápravu a co pro ni uděláte?

Dát konkrétní, nevyhýbavou odpověď, která bude popisovat konkrétní kroky a nesklouzne do obecných frází, je velmi těžké. Většina uvedených problémů je výrazně limitována disponibilními finančními zdroji. Nicméně měl-li bych vyjmenovat alespoň dílčí kroky či opatření, které budeme chtít v nejbližší době udělat:

 • definovat investiční záměry města a v návaznosti na veřejnou diskuzi stanovit jejich priority. Striktně dodržovat tyto priority, výjimky dělat jen v případech možností čerpání dotací na méně prioritní investice.
 • provést detailní analýzu činnosti Městské policie a redefinovat její hlavní úkoly
 • otevřít (v některých případech znovu otevřít) jednání s majiteli pozemků a s developery o podmínkách využití jejich pozemků a míře jejich participace na budování občanské vybavenosti (sportovišť, dětských hřišť, odpočinkových zón...)
 • v rozhodování zastupitelstva uplatňovat zdravý rozum, zkušenosti odborníků v příslušných oborech a reflektovat názory veřejnosti.

Šimon Hradilek – Nezávislí

1. Jaký je váš postoj ke spolupráci s místní ODS?

Mému postoji nejbližší je Vámi připravená varianta a) (V žádném případě bych nešel do koalice s ODS fakticky ovládanou pány Jiroutem, Přibíkem a Rádlem.)


2. Jaké jsou podle vás největší problémy současných Černošic?

 1. netransparentnost
 2. plýtvání veřejnými prostředky (za situace, kdy nelze do budoucna očekávat mimořádné příjmy z prodeje majetku či z velkých dotací)
 3. územní plán
 4. nedůvěra ve vedení města


3. Jak si představujete nápravu a co pro ni uděláte?

 1. Informační list opravdu informující; radnice, která sama zveřejňuje informace a která zásadní rozhodnutí s občany konzultuje, a to i nad rámec zákonných povinností; veřejné zakázky na Internet;
 2. skutečné soutěže mezi dodavateli; účelné vynakládání veřejných prostředků; na úspory je nutno myslet už při projektování investičních akcí;
 3. nerozšiřovat zastavitelné území za hranice území určeného k zastavění stávajícím územím plánem;
 4. náprava nebude jednoduchá; v podstatě je to většina kroků uvedených výše.

Michal Strejček - VPM

1. Jaký je váš postoj ke spolupráci s místní ODS?

VPM se od svého založení (2002) nikomu „nedala“ a ani to nemá v úmyslu. VPM se proto určitě nebude bránit hledat dohodu s těmi, kteří jednají věcně a kompetentně a nepatří k zastáncům extremismu v jakékoliv podobě.Odpověď (na otázky 2. Jaké jsou podle vás největší problémy současných Černošic? 3. Jak si představujete nápravu a co pro ni uděláte?) naleznete na http://vpmcernosice.cz/volebni_program/volebni_program.html

Opravdu si myslíte, že černošičtí občané nejsou schopni si vytvořit a obhájit vlastní názor a že potřebují někým „povolaným“ ukázat ten správný směr?
Milada Mašatová - ČSSD

1. Jaký je váš postoj ke spolupráci s místní ODS?

a) v žádném případě bych nešla do koalice s ODS


2. Jaké jsou podle vás největší problémy současných Černošic?

Nepoctivost, arogance a prosazováné osobních zájmů vedením města.
Stálé zvyšování zadluženosti obce.
Manipulace s pozemky a prodej obecních pozemků.
Nedostatečná kapacita mateřských školek.
Chybějící sportovní zázemí u ZŠ Mokropsy.
Nový územní plán města.
Nekomunikace vedení města s občany.
Informační list Černošice.
Parkování v celém městě (nejen u u obou nádraží).
Vysoké ceny projektů a investičních akcí.
Nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod.


3. Jak si představujete nápravu a co pro ni uděláte?

Do vedení kontrolní komise jmenovat zástupce tzv. opozice, dále doplnit o odborníky.
Prověřit podrobně zbyvající pozemky obce, navrhované opravy komunikací a chodníků. Zkontrolovat již uzavřené smlouvy.
Zvýšit počet zasedání zastupitelstva (větší kontrola činnosti rady).
Formou ankety zjistit skutečné priority a potřeby obyvatel.
Oslovit veřejnost a soukromý sektor a přizvat je k jednání o důležitých záměrech.
Vést jednání se Středočeským krajem o čerpání fondů a přidělování dotací.
Do komise na výběrová řízení doplnit odborníky z řad občanů.
S urbanisty, dopravní komisí, s policií, ČD i s Ministerstvem dopravy řešit nádraží, parkování v celém městě, průjezdy silnice II/115. obcí.
Pokud budu zvolena do zastupitelstva budu všechny tyto body prosazovat a podílet se na řešení.
Patrik Rech - TOP09

Dovolím si hovořit za celou TOP 09 v Černošicích i za nezávislé kandidáty, kteří jsou na naší kandidátce.

V současné době jsme vymezeni vůči současnému vedení Černošické ODS, která je reprezentována níže jmenovanými pány a neumíme si představit jakoukoli spolupráce s touto stranou na komunální úrovní.

Bohužel i v případě, že tito pánové nebudou případně v zastupitelstvu,nemáme důvěru v to, že nebudou ovládat ostatní členy své strany.

Takže ani v tomto případě není spolupráce TOP 09 a ODS na komunální úrovní v Černošcích představitelná.
Veronika Goldová - ODS

Veronice Goldové z ODS byly položeny jiné otázky, neboť zjišťovat u ní ochotu ke spolupráci s ODS by nedávalo smysl.


Můžete popsat, jak jste se stala jedničkou černošické kandidátky ODS?

Seznam kandidátů, a to včetně pořadí je výsledkem zcela demokratického procesu výběru. Na první místo na kandidátní listině jsem byla zvolena v rámci volebního sněmu místní ODS. Trochu mne mrzí podtext této otázky, který naznačuje, že jsem se lídrem stala nějakým nestandardním způsobem. Nemám ani jsem v minulosti neměla blízký vztah k žádnému z členů místní ODS či zastupitelstva, a to bez ohledu na příslušnost k politickému seskupení. Pokud se v některých internetových diskusích objevily „zaručené informace", že jsem partnerkou pana Michala Jirouta, tak k tomuto můžu zcela zaručeně sdělit, že jediná shoda, jež existuje mezi mým skutečným partnerem a panem Michalem Jiroutem, je shoda křestních jmen.


Lze Vás jakožto lídra kandidátky chápat jako kandidáta ODS na starostu?

Předně tyto volby vnímám jako volby do obecního zastupitelstva, z něho pak vzejde budoucí starosta či starostka. To neuvádím ve snaze vyhnout se přímé odpovědi, ale s ohledem na korektní přístup ke všem kandidujícím. K Vaší otázce: kandiduji jako jednička černošické ODS a v případě dobrého volebního výsledku jsem logicky připravena ucházet se o místo starostky města Černošic.


Jak se díváte na některé sporné kauzy ohledně tří kandidátů vaší strany, jmenovitě pánů Jirouta, Přibíka, Rádla?

Omlouvám se, ale na takto obecně položenou otázku odpovídat nebudu. Nadto se domnívám, že jedinými skutečně povolanými osobami vyjádřit se ke sporným kauzám, jsou právě jmenovaní.


Můžete slíbit, že pokud budete zvolena, neodstoupíte ve prospěch neúspěšnějších kandidátů?


Nevidím jediný důvod, proč bych tak měla učinit a rozhodně na mne v tomto duchu žádné tlaky vyvíjeny nebyly, nejsou a jsem si jistá, že nebudou. Odstupovat nehodlám.

 

 


Související články:

Jak volit

Komentáře ke kandidujícím uskupením

ANKETA: Otázky pro lídry kandidátek


Zpět

PODPORUJÍ NÁS